Խեցգետնագործության զարգացման աջակցության ծրագիր
Ժամկետ: 2024-01-01 2026-12-31

Ծրագրի մասին

Ծրագրի հիմնական նպատակն է ներդրումային ծախսերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով նպաստել հանրապետությունում արդյունաբերական խեցգետնաբուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանը, տեղական արտադրության խթանմանը։

Ծրագրով առաջարկվում է հիմնել 3  տիպի խեցգետինների բուծման համալիրներ.

Փոքր՝ 460 մ2 շինությունների ընդհանուր մակերեսով, 6 տոննա հզորությունով արդյունաբերական խեցգետնաբուծարան, համալիրի ներդրումների և արտադրական ծախսերի կողմնորոշիչ (առավելագույն) ցուցանիշը՝ 72000 հազար ՀՀ դրամ:

Միջին՝ 800 մ2 շինությունների ընդհանուր մակերեսով,  12  տոննա հզորությունով արդյունաբերական խեցգետնաբուծարան, համալիրի ներդրումների և արտադրական ծախսերի կողմնորոշիչ (առավելագույն) ցուցանիշը՝ 129900 հազար ՀՀ դրամ:

Խոշոր՝ 1000 մ2 շինությունների ընդհանուր մակերեսով, 18 տոննա հզորությունով արդյունաբերական խեցգետնաբուծարան, համալիրի ներդրումների և արտադրական ծախսերի կողմնորոշիչ (առավելագույն) ցուցանիշը՝ 183790 հազար ՀՀ դրամ:

Ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցությունն իրականացվելու է 2024-2026 թվականներին, ծախսերի մասնակի փոխհատուցման եղանակով փոխհատուցելով ներդրումների համար կատարված ծախսերի 50%-ը, բայց ոչ ավելի, քան յուրաքանչյուր ծախսային հոդվածի համար սահմանված արժեքի 50%-ը։

Ծրագրով կանխատեսվում է յուրաքանչյուր տարի հիմնել 4 փոքր և 1-ական միջին և  խոշոր խեցգետնաբուծական համալիր։

Դիմելու կարգ

Ծրագրի շահառու դառնալու համար անհարժեշտ է.

 • դիմումը և անհարժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել Էկոնոմիկայի նախարարություն
 • Նախարարությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է փաստաթղթերի ամբողջականությունը և համապատասխան գրությամբ՝ փոստային կամ էլեկտրոնային եղանակով շահառուին տեղեկացնում փաստաթղթերի ընդունման և դրանց ամբողջականության վերաբերյալ։
 • Փաստաթղթերի ամբողջական չլինելու, կամ դրանցում սխալների առկայության դեպքում շահառուին առաջարկվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում համալրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը կամ շտկել սխալները։
 • Փաստաթղթերի փաթեթն ամբողջականացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմումատուին գրավոր տեղեկացվում է պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։
 • Փաստաթղթերի համապատասխանության դեպքում նախարարության և շահառուի միջև 15 օրվա ընթացքում կնքվում է պայմանագիր։

Մինչև փոխհատուցումը, նախարարության ներկայացուցիչն իրականացնում է տեղազննություն՝ սարքավորումները, անհրաժեշտ գույքը, խեցգետնադրման համար մատղաշ խեցգետնիկները և աճեցման համար մայրական կազմի առանձնյակները ստանալու, ինչպես նաև շինարարական մոնտաժային աշխատանքներն ավարտելու և համալիրը շահագործելու փաստերն ուսումնասիրելու նպատակով՝ կազմելով տեղազննության արձանագրություն։

Ծրագրի շրջանակներում շահառուները նույն նպատակի համար չեն կարող օգտվել գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական օժանդակության այլ ծրագրերից, իսկ յուրաքանչյուր շահառու կարող է ստանալ միայն մեկ միավոր խեցգետնաբուծական համալիրի համար նախատեսված ծախսերի փոխհատուցում։

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 • դիմում.
 • անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն.
 • անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության վկայականի պատճենը, եթե լրացուցիչ կառուցապատում է իրականացվել, ապա կառուցապատման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը կամ վարձակալության պայմանագրի պատճենը.
 • եթե անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքն ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականություն է, ապա ներկայացվում է նաև անշարժ գույքի համասեփականատիրոջ(ների) համաձայնությունը՝ նոտարական վավերացմամբ.
 • բարվոք վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՐԱ տեղեկատվություն.
 • հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք.
 • մատակարարի կամ մատակարարների հետ կնքված պայմանագիր՝ խեցգետնաբուծական համալիրի ամբողջական սարքավորումները, անհրաժեշտ գույքը, ինչպես նաև նստեցման համար մատղաշ խեցգետնիկներ և աճեցման համար մայրական կազմի առանձնյակներ մատակարարելու վերաբերյալ.
 • շինարարության թույլտվություն, եթե նախատեսվում է շինարարություն.
 • ծրագրով ներկայացված համալիրի չափորոշիչներին համապատասխանող ճարտարապետաշինարարական նախագիծ (նոր կառուցվող շինությունների կամ վերակառուցման դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան.
 • ջրամատակարարող ընկերության հետ կնքված ջրօգտագործման պայմանագիր։
Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

Էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ Կառավարության 13 ապրիլի 2023 թվականի N 532-Լ որոշում

ՀՀ ԷՆ Անասնաբուծության վարչություն`  հեռ.՝ (+374)11 597 271, (+374)11 597 255 , (+374)11 597 158, (+374)11 529 333,

ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական խորհրդատվության և նորարարությունների վարչություն՝ (+374) 11 523 411, (+374) 11 597 254, (+374) 11 297 428,  (+374) 11 529 231։

Տարածել